Používání loga SKČR

 

        Stanovy Společenstva kominíků ČR  (dále SKČR) v článku 4. „Práva a povinnosti člena SKČR“, v části „Člen SKČR má právo“ v bodě č. 6 uvádí, „používat logo a symboly SKČR v souladu s vnitřní směrnicí SKČR“.  Potud ustanovení stanov.

 

LOGO SKČR, mohou na základě souhlasu rady požívat ve své podnikatelské činnosti v souladu se schválenými pravidly pouze členové SKČR.

Logo společenstva je registrováno  na Úřadě průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 203716, číslo spisu O-108860. 

Jeho neoprávněné použití je tedy trestně postižitelné.

Rada SKČR v 06/2022  schválila nová pravidla a dokumenty, vztahující se k používání loga SKČR jeho členy. 

Stěžejními  zásadami pravidel je, že:

 • Platí zásada, že velikost a umístění loga SKČR nesmí budit u kohokoliv dojem, že se jedná o dokument či propagaci Společenstva kominíků ČR.

Logo SKČR nesmí být použito na:

 • Dopisní obálky a všechny jiné typy obálek, spisové desky aj. aby nevznikl dojem, že se jedná o korespondenci či dokumentaci SKČR
 • Smlouvy všeho druhu uzavírané nabyvatelem použití loga SKČR s třetími osobami
 • Faktury vystavované nabyvatelem použití loga SKČR
 • Revizní zprávy a Zprávy o čištění a kontrole spalinových cest

 

Máte zájem používat logo SKČR? Pak postupujte takto:

    • Musíte být členem SKČR
    • Přečtěte si a seznamte se s „Pravidly pro používání loga SKČR

 Pravidla užívání loga ke stažení

    • Vyplňte „Žádost o udělení souhlasu pro použití loga - logotypu SKČR“

 Žádost pro použití LOGA

    • Vyplňte odpovídající „Licenční smlouvu“ – ve dvou výtiscích

 Licenční smlouva pro OSVČ ke stažení

 Licenční smlouva pro právnický subjekt ke stažení

    • Zašlete vyplněné a podepsané dokumenty (žádost , licenční smlouvu-2x a 1x pravidla-podepsaná) na kancelář SKČR

 

Rada SKČR na svém nejbližším jednání Vaši žádost projedná a kancelář SKČR Vás bude informovat o schválení – neschválení Vaší žádosti. V případě schválení Vám bude doručena podepsaná licenční smlouva.