Etický kodex společenstva ke stažení

Logo SKCR       Společenstvo kominíků České republiky

člen Evropské federace kominických mistrů


Učňovská 1, 190 00 Praha 9,       tel.  602 285 022          email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Etický kodex člena Společenstva kominíků ČR

Jako člen Společenstva kominíků ČR se zavazuji řídit těmito pravidly chování:

 V oblasti vytváření příznivého prostředí a vztahů

                V obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu a služeb.

Svými postoji a chováním ve vzájemných vztazích, ve vztazích vůči zákazníkům a veřejné správě vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky

                Považovat dodržování zákonů, předpisů souvisejících, technických pravidel, stanov a vnitřní směrnice SKČR, za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí.

Vytvářet image SKČR na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání.

                Důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky.

                Považovat platební disciplínu za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí a jednat tak, abych nepoškozoval dobré jméno SKČR.

                Respektovat důvěrné informace týkající se zákazníka a bez předchozího souhlasu zákazníka, tyto informace nesdělovat třetí osobě, ani je zneužívat k vlastnímu prospěchu.

K přijatým zakázkám přistupovat profesionálně, zodpovědně a nezaujatě.

Poskytovat veškerou potřebnou součinnost znalecké a rozhodčí komisi. (Stanovy SKČR čl. 4.2. odst. h)

Podřídit se výroku znalecké a rozhodčí komise.

V kvalitě práce s ohledem na životní prostředí

               Vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí.

               Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších výsledků.

               Poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb.

Ztotožňuji se s tímto etickým kodexem a zavazuji se k jeho naplňování.

 

Datum:

Příjmení a jméno:

                                                                                                                       Podpis:  

  Etický kodex společenstva ke stažení