Jak je to s ochranou osobních údajů

ve Společenstvu kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR v rámci svých povinností, souvisejících s evidencí svých členů, eviduje údaje spadající do kategorie tak zvaných osobních údajů. To jsou údaje, které umožňují ve vazbě na příjmení a jméno, případně titul, identifikovat dotyčnou osobu.Jedná se o adresu člena, telefon, email, foto (podobenka). Dále jsou to údaje vztahující se k  podnikatelské činnosti daného člena. V souvislosti s tím se tedy nabízí několik otázek.

 

Za jakých podmínek lze vést seznam a dále zpracovávat údaje členů spolku, včetně kontaktů?

Pravidla pro seznam členů spolku stanoví § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů. V tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. GDPR nijak speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů.Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku.

 
V jakých situacích potřebuje spolek získat souhlas členů se zpracováním?

Může spolek zveřejňovat seznam členů nebo musí získat jejich souhlas?

Obecně platí, že pro běžné a každodenní činnosti spolku není souhlas členů spolku potřeba a nelze jej vyžadovat.Avšak pro zveřejnění seznamu členů spolků stanoví občanský zákoník, že se tak může stát jen se souhlasem členů (viz § 236 občanského zákoníku).Výše uvedené otázky a odpovědi jsou vyjádřením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z nich pro SKČR tedy vyplývá možnost a v souladu s Občanským zákoníkem povinnost vést pro vnitřní potřebu – zajištění spolkové činnosti v přiměřeném rozsahu osobní údaje členů.


Jiná otázka je však zveřejňování seznamů s kontaktními údaji na internetových stránkách, nebo jinak zveřejňovaných seznamech.

Tato činnost již vyžaduje písemný souhlas dotyčného člena. V případě, že tak neučiní, nesmí být jeho osobní údaje v seznamech uváděny.Z pohledu bezplatné prezentace své podnikatelské činnosti se však dotyčný o tuto možnost dobrovolně připravuje.

Text souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Člen Společenstva uděluje tímto Společenstvu kominíků ČR a  jeho regionálním cechům, v souladu se zákonem č. 101/2000      Sb., zákonem  č. 89/2012 Sb. a nařízením EP a Rady č.    2016/679 souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které společenstvu poskytl a to pro účely nabízení jakýchkoliv produktů v rozsahu předmětu podnikání a činnosti Společenstva, používání fotografií i videosekvencí pro zveřejnění činnosti Společnestva v mediích, na www stránkách a v seznamu členů.

  Vzhledem k tomu, že každý člen Společenstva kominíků ČR s vystaveným živnostenským listem se stává i členem Hospodářské komory ČR,  souhlasím s předáním vybraných osobních údajů této organizaci.

 

 Pokud souhlasíte s výše uvedenýn textem můžete Váš souhlas zaslat nyní.

Do textu zprávy uveďte formulaci:

Souhlasím s textem uvedeným v tiskopisu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

 Pokud chcete dříve udelený souhlas zrušit, pak do zprávy uveďte formulaci:

Ruším svůj  „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

 Odeslat souhlas

 
Jaké z pohledu ochrany osobních údajů má každý člen právo, ale i povinnost.

Každý člen má právo na poskytnutí informací o svých údajích, nejen ve chvíli jejich poskytnutí, ale mohou se dotázat i kdykoliv později.Pokud se to nedotkne práv jiných osob, má každý právo i na poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už však můžeme požadovat přiměřený poplatek. K dalším právům patří i právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku, např. proti dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také právo na výmaz údajů, ale pouze pokud není jiný důvod pro jejich další uchovávání.Povinností každého člena však je, aby při změně některého osobního údaje tuto skutečnost SKČR nahlásil a údaje tak mohly být aktualizovány.   

Email - dotazy  k tématu, týkajícímu se ochrany osobních údajů v evidenci

Společenstva kominíků ČR