Seznam článků

Čl. 3

Cíle činnosti SKČR

 

 • Oblast organizační a kontrolní
 1. sdružovat kominíky a další členy organizace ke společnému vzájemnému působení, vzdělávání, výchově a pomoci,
 2. aktivně spolupracovat s obdobnými spolky v zahraničí a s Evropskou federací kominických mistrů,
 3. propagovat činnost SKČR na veřejnosti,
 4. prosazovat zájmy kominíků ve vztahu ke státním orgánům, správám měst a obcí, jakož i k dalším právnickým i fyzickým osobám
 5. zajišťovat u členů SKČR kontrolu správnosti výkonu profese, dodržování technologie a bezpečnosti práce, včetně odpovídající úrovně jednání se zákazníky. Spolupracovat s orgány státní správy při výkonu jejich činnosti.
 • Oblast vzdělávání
 1. provádět a organizovat výchovu a vzdělávání v profesních i obecných znalostech a v oblasti bezpečnosti práce,
 2. zajišťovat školení, zkoušky a odborný růst v rámci celoživotního vzdělávání členů SKČR
 3. zajišťovat školení a odborný růst dalších souvisejících profesí
 4. vydávat a zajišťovat odbornou literaturu a publikace
 5. spolupracovat se středními školami při výuce, výchově, praktické přípravě a zkouškách učňů na kvalifikovaný výkon profese,
 6. využívat zkušeností ze zahraničí ve výchově a vzdělávání, vysílat členy SKČR na akce organizované zahraničními partnery, Evropskou federací kominických mistrů a na odborné stáže.
 7. na základě usnesení Valné hromady poskytovat finanční příspěvek na odborné vzdělávání členů SKČR
 • Oblast technicko provozní
 1. organizovat zavádění nové techniky a technologie v oboru,
 2. navrhovat výrobu a uplatnění nových typů nářadí, materiálů, pomůcek a ochranných pracovních prostředků,
 3. spolupracovat s příslušnými orgány v legislativní, normotvorné a vědecké činnosti, podávat těmto orgánům podněty a odborná vyjádření,
 4. zajišťovat poskytování odborné a metodické pomoci při zabezpečování nářadí, nástrojů a pomůcek
 • Oblast obchodně ekonomická a sociální
 1. zpracovávat obchodně ekonomické informace důležité pro rozvoj oboru,
 2. vydávat doporučení k cenovým záležitostem,
 3. aktivně spolupracovat s odborovými svazy a organizacemi působícími v oblasti služeb,
 4. poskytovat praktickou, morální i materiální pomoc při dlouhodobé nemoci nebo úrazu člena SKČR ,
 5. poskytovat administrativní a právní pomoc pro své členy při vyřizování profesní, účetní a daňové agendy, jakož i v osobních záležitostech.
 • Oblast publikační

Vydávat odborné publikace a periodický časopis SKČR – Kominický Věstník a vydávat Technická pravidla pro obor „Kominík“  tzv. TPK

 • Oblast kulturní a tradic
 1. organizovat společné akce k uspokojování kulturních potřeb a k posílení členské vzájemnosti a jednoty členů SKČR,
 2. pečovat o rozvíjení a šíření tradic kominického řemesla.