Seznam článků

Čl. 4

Práva a povinnosti člena SKČR
 • Člen SKČR má právo:
 1. zúčastňovat se jednání SKČR, svobodně, věcně a aktivně zde vystupovat a řešit záležitosti ve společném zájmu,
 2. volit a být volen do orgánů SKČR,
 3. předkládat podněty, připomínky a stížnosti a požadovat jejich vyřešení,
 4. být přítomen na jednání orgánů SKČR, kde se projednává záležitost jeho osoby. Na takové jednání musí být prokazatelně přizván
 5. požívat všech výhod a požitků vyplývajících z členství ve SKČR,
 6. používat logo a symboly SKČR v souladu s vnitřní směrnicí SKČR

 

 • Člen SKČR je povinen
 1. dodržovat stanovy SKČR, etický kodex člena SKČR a závazná usnesení Valné hromady a Rady SKČR,
 2. řádně vykonávat funkce, do kterých byl SKČR zvolen a dobrovolně je přijal,
 3. dodržováním požadované technologické, etické a odborné úrovně provádění kominických prací a jiných služeb zákazníkům obhajovat a šířit dobré jméno SKČR na veřejnosti,
 4. platit určené členské příspěvky ve lhůtě jejich splatnosti. Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.
 5. v případě přerušení členství platit schválené roční udržovací poplatky
 6. svědomitě a včas plnit úkoly, kterými byl SKČR pověřen,
 7. ochraňovat majetek SKČR a řádně o něj pečovat,
 8. poskytovat veškerou potřebnou součinnost znalecké a rozhodčí komisi

Čl. 5

Vznik a zánik členství v SKČR
 • Vznik členství

Členem SKČR může být fyzická osoba starší 18 let. Od data přijetí člen SKČR nabývá členských práv a povinností.

Členství je podmíněno:

 • podáním řádně vyplněné přihlášky
 • schválením členství
 • složením zápisného
 • podepsáním etického kodexu člena SKČR

O přijetí žadatele za člena SKČR rozhoduje Rada a/nebo Valná hromada regionálního cechu (viz stanovy jednotlivých regionálních cechů); v případě neschválení členství může žadatel podat odvolání Radě SKČR, která odvolání projedná a s příslušným stanoviskem postoupí Valné hromadě SKČR, jejíž rozhodnutí je konečné.  Žadatel se stává členem a nabývá členských práv a povinností ke dni složení zápisného. Od platby zápisného jsou osvobozeni absolventi středních škol v denním studiu v tříletém učebním oboru.

 • Zánik členství

Členství zaniká:

 1. na vlastní žádost člena
 2. úmrtím člena
 3. neplněním některé z povinností podle čl. 4.2 těchto stanov. V tomto případě schvaluje ukončení členství Valná hromada příslušného regionálního cechu. Vyloučený člen má právo odvolání, které má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje Rada SKČR.
 4. rozhodnutím Valné hromady SKČR o ukončení činnosti SKČR.

Při zániku členství je člen povinen vyrovnat případné závazky vůči SKČR. Při zániku členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený roční příspěvek nevrací.