Seznam článků

 

ČL. 6

Orgány SKČR

SKČR vytváří tyto orgány:

 • Valná hromada – nejvyšší orgán SKČR

Je shromážděním členů SKČR. Rozhoduje o všech záležitostech činnosti SKČR. Volí další orgány SKČR a na základě stanoviska Rady SKČR rozhoduje o odvolání nepřijatých žadatelů o členství v SKČR. Schvaluje rozpočet a roční uzávěrku hospodaření. Valná hromada se schází minimálně jednou v kalendářním roce. Rada SKČR může svolat Valnou hromadu kdykoliv to uzná za potřebné na mimořádné jednání. Rada SKČR je povinna svolat Valnou hromadu k mimořádnému jednání tehdy, jestliže o to písemně požádá minimálně jedna třetina členů SKČR s právem hlasu.

Valná hromada schvaluje výši ročního členského příspěvku a výši zápisného.

Volby prezidenta, viceprezidenta a členů revizní komise a znalecké a rozhodčí komise:

Valná hromada zvolí pětičlennou volební komisi.

Návrh kandidátů na prezidenta, viceprezidenta a členy revizní a znalecké a rozhodčí komise předkládá Valné hromadě Rada SKČR (čl. 6.2.) Předloženou kandidátku mohou svými návrhy doplnit účastníci Valné hromady s hlasovacím právem.

Volební komise doplní a překontroluje kandidátku a s výsledkem seznámí Valnou hromadu. Poté připraví a provede volby. O způsobu voleb rozhoduje na návrh volební komise Valná hromada SKČR.

Ke všem rozhodnutím Valné hromady postačuje souhlas prosté většiny přítomných.

 • Rada SKČR

Rada SKČR jedná jménem SKČR, zařizuje běžné záležitosti činnosti SKČR a svolává jednání Valné hromady. Řeší podněty, připomínky a stížnosti členů SKČR. Ze své činnosti podává zprávu nejbližší Valné hromadě, která schvaluje jednání Rady SKČR provedené mezi jednotlivými shromážděními Valné hromady. Rada SKČR je kolektivním orgánem, schází se podle potřeby, min. však čtyřikrát do roka. Jednotliví členové Rady SKČR zastupují zájmy SKČR v jednotlivých regionech a jsou oprávněni jednat jménem SKČR v regionu, který v Radě SKČR zastupují.

Rada SKČR na základě podkladů od příslušného regionálního cechu a znalecké a rozhodčí komise rozhoduje o odvolání podaném členem SKČR, který byl vyloučen z SKČR v souladu s článkem 5.2 písmeno c).

Rada SKČR svým rozhodnutím sjednává do smluvního poměru výkonného tajemníka SKČR

Rada SKČR je tvořena zástupci jednotlivých regionálních cechů – 14. cechmistrů a dále pak prezidentem, viceprezidentem a předsedou znalecké a rozhodčí komise a výkonným tajemníkem. Zástupci regionálních cechů jsou do Rady SKČR voleni jednotlivými regionálními cechy a jejich volba je Valnou hromadou pouze potvrzena. Jestliže v některém kraji není cech ustaven a nebyl v něm zvolen cechmistr, může být tento kraj zastupován v Radě SKČR cechmistrem z jiného (nejlépe ze sousedního) kraje. Návrhy kandidátů na funkci prezidenta a viceprezidenta SKČR předkládá volební komisi Rada SKČR složená z cechmistrů. Rada SKČR navrhuje Valné hromadě SKČR pět kandidátů znalecké a rozhodčí komise.

 • Revizní komise

Revizní komise je tříčlenná, ve složení předseda a dva členové. Výkon funkce současně v  Radě SKČR a revizní komisi je neslučitelný. Revizní komise není podřízena žádnému z orgánů SKČR. Ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě.

Jejím hlavním posláním je kontrola hospodaření. Revizní komise může být Valnou hromadou pověřena provedením kontroly plnění některých rozhodnutí Valné hromady nebo prošetřením podnětů a stížností členů. Pro tyto účely může revizní komise navrhnout Valné hromadě přizvání dalších osob ke spolupráci. Přizvaní se však nestávají členy revizní komise, ale plní některé konkrétně určené povinnosti a úkoly v určené době. Revizní komise je volena stejným způsobem jako prezident a viceprezident Valnou hromadou, na stejnou délku funkčního období. Předseda revizní komise je volen členy revizní komise po jejím zvolení. Revizní komise je orgánem kolektivním. Jednotlivá jednání řídí její předseda a musí na něm být účasten min. ještě jeden její člen.  Revizní komise se schází dle potřeby.

 • Regionální organizace - cechy

Regionální organizace – cechy, jsou součástí SKČR a sdružují fyzické osoby – členy SKČR. Spolupracují na území regionu se státní správou a  dalšími organizacemi, či podnikajícími osobami ke společnému, vzájemnému působení v činnostech ve prospěch SKČR. Prosazují v jednotlivých regionech zájmy SKČR. V každém regionu je zřízena pouze jedna regionální organizace, kterou v Radě SKČR zastupuje jí zvolený zástupce, kterého do funkce člena Rady SKČR potvrzuje Valná hromada SKČR.

 

 • Znalecká a rozhodčí komise

Znalecká a rozhodčí komise (dále jen komise) je pětičlenná. Členové komise po svém zvolení určí předsedu komise.

Jednání komise svolává její předseda podle potřeby. Veškeré podané stížnosti musí komise začít řešit nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejich podání. Podněty a stížnosti se podávají předsedovi komise na adresu sekretariátu SKČR proti podpisu, případně doporučeně. Komise je zřízena zejména pro plnění článku 3.1 odst. e) stanov.

Volební období komise je čtyřleté, nesmí se však shodovat s volebním obdobím Rady a ostatních funkcionářů SKČR.

Komise 

 • Řeší
 1. spory mezi členy SKČR,
 2. stížnosti na členy SKČR, které u SKČR podala třetí osoba – např. nespokojený zákazník, státní orgán apod.
 • Kontroluje správnost výkonu profese u členů SKČR z hlediska
 1. dodržování technologické a odborné úrovně prováděných prací
 2. dodržování etiky podnikání
 3. dodržování platných legislativních a technických předpisů
 4. dodržování etického kodexu člena SKČR
 • Spolupracuje s orgány státní správy

Jednotlivá stanoviska, výsledky šetření, řešení sporů apod. přijímá komise na základě hlasování, přičemž pro jejich přijetí je potřebný souhlas minimálně tří členů komise. S výsledky své činnosti seznamuje předseda komise členy Rady SKČR na pravidelných jednáních. Veškeré písemné materiály týkající se práce komise se archivují na sekretariátu SKČR min. 10 let. Veškerá stanoviska a rozhodnutí komise po jejich schválení v komisi předloží předseda komise prezidentovi SKČR, který je po ověření podepíše a orazítkuje.

Veškerá činnost komise se řídí vnitřní směrnicí znalecké a rozhodčí komise, kterou na návrh komise schvaluje Rada SKČR.

 

Čl. 7

Funkcionáři SKČR

Prezident

je volen Valnou hromadou SKČR. Je statutárním orgánem SKČR. Jedná jménem SKČR na veřejnosti a ve vztahu ke třetím osobám. Organizuje vnitřní činnost Rady a představenstva SKČR, vede její jednání a zajišťuje styky orgánů SKČR s třetími osobami a v oblasti zahraničních styků. Ze své činnosti se zodpovídá Radě SKČR.

 

Viceprezident

je volen Valnou hromadou SKČR. Organizuje vnitřní činnost Rady SKČR a zajišťuje styky orgánů SKČR s třetími osobami a v oblasti zahraničních styků. Je statutárním zástupcem prezidenta SKČR. Ze své činnosti se zodpovídá Radě SKČR.

 

Čestný prezident

touto čestnou funkcí je pověřen vždy každý odstupující prezident SKČR. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR bez práva hlasu. Titul „Čestný president SKČR“ je doživotní. Čestný prezident může být Radou SKČR pověřen k jednání se třetími osobami a k zastupování SKČR v orgánech jiných spolků a organizací.

 

Předseda znalecké a rozhodčí komise

je volen znaleckou a rozhodčí komisí SKČR. Řídí a organizuje práci komise. Z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR v jednání se třetími osobami. Ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě a prezidentovi SKČR. 

 

Představenstvo Rady

je tvořeno prezidentem SKČR, viceprezidentem SKČR, předsedou znalecké a rozhodčí komise a výkonným tajemníkem SKČR. Jednání představenstva svolává prezident SKČR podle potřeby. Představenstvo zpravidla připravuje materiály pro jednání Rady SKČR a plní další úkoly kterými je Radou SKČR pověřeno. Na jednání představenstva mohou být podle potřeby přítomni i další členové SKČR.

 

Výkonný tajemník

člen SKČR ve smluvním poměru, do kterého je přijímán Radou SKČR. Zastupuje SKČR při jednáních se třetími osobami na která je delegován Radou SKČR a hájí na nich oprávněné zájmy členů SKČR. Ve spolupráci s dalšími funkcionáři SKČR pomáhá řídit práci cechů. V rámci pověření rady SKČR je členem orgánů jiných spolků a organizací.  Je členem Rady SKČR bez hlasovacího práva. V rámci své funkce vykonává činnost ředitele kanceláře SKČR a je odpovědný za další pracovníky, kteří v rámci smluvního vztahu provádějí pro SKČR dohodnuté služby. Rozsah prací, které kancelář SKČR vykonává je stanoven v dokumentu „Pracovní náplň kanceláře SKČR“, který schvaluje Rada SKČR.  Ze své činnosti se zodpovídá Radě SKČR.

 

Členové Rady

členy Rady SKČR jsou prezident SKČR, viceprezident SKČR, předseda znalecké a rozhodčí komise, výkonný tajemník SKČR a cechmistři, kteří zastupují v Radě SKČR jednotlivé regionální cechy. Do Rady SKČR jsou jednotliví kandidáti navrhování a voleni v jednotlivých regionálních organizacích. Pracují v komisích SKČR, v  Radě SKČR a mají povinnost organizovat činnost SKČR v regionech, které v  Radě SKČR zastupují a přenášet informace regionálních organizací do Rady SKČR a naopak. Zastupují  SKČR ve vztahu ke státním orgánům a třetím osobám ve svých regionech.

 

Předseda legislativní komise

je volen Radou SKČR. Ve spolupráci s prezidentem, viceprezidentem a výkonným tajemníkem SKČR řídí legislativní komisi a z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR při jednání se třetími osobami. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR bez práva hlasu. Ze své činnosti se odpovídá Radě SKČR. Funkcí předsedy komise může být pověřen i člen Rady SKČR zastávající jinou funkci

 

Předseda technické komise

je volen Radou SKČR. Ve spolupráci s prezidentem, viceprezidentem a výkonným tajemníkem SKČR řídí technickou komisi a z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR při jednání se třetími osobami. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR bez práva hlasu. Ze své činnosti se odpovídá Radě SKČR. Funkcí předsedy komise může být pověřen i člen Rady SKČR zastávající jinou funkci

 

Předseda komise pro  školství a vzdělávání

je volen Radou SKČR. Ve spolupráci s prezidentem, viceprezidentem a výkonným tajemníkem SKČR řídí školskou a vzdělávací komisi a z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR při jednání se třetími osobami. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR a Valné hromady SKČR bez hlasovacího práva. Ze své činnosti se odpovídá Radě SKČR. Funkcí předsedy komise může být pověřen i člen Rady SKČR zastávající jinou funkci

 

Čl. 8

Regionální (krajské) cechy

Organizační jednotku tvoří regionální (krajský) cech jako samostatná právnická osoba, registrovaná u rejstříkového soudu ve smyslu Občanského zákona. Tyto cechy jsou se svými členy součástí SKČR, aniž ztratí vlastní právní subjektivitu.