Seznam článků

Čl. 9

Zásady hospodaření

SKČR je právnickou osobou. Řídí se schváleným rozpočtem. SKČR má příjmy z hlavní a z hospodářské činnosti. Rozdělení příjmů a výdajů do jednotlivých činností je provedeno vnitřní účetní směrnicí, kterou schvaluje Rada SKČR.

 

  • Rozpočet

SKČR hospodaří dle schváleného rozpočtu. Rozpočet se zpracovává na běžný kalendářní rok. Je předkládán Valné hromadě k posouzení a schválení vždy na jejím prvním zasedání od počátku roku. Rozpočet zpracovává Rada SKČR po vyjádření revizní komise. Pro schválení rozpočtu je nutný souhlas prosté většiny přítomných na jednání Valné hromady s právem hlasu.

 

  • Roční uzávěrka hospodaření

Roční uzávěrku hospodaření zpracovává výkonný tajemník a kontroluje revizní komise. Předkládá se na první zasedání Valné hromady v kalendářním roce a schvalování roční účetní uzávěrky lze spojit s projednáním a schválením rozpočtu na další rok. Pokud vznikne při roční uzávěrce přebytek rozpočtu, bude převeden do dalšího účetního období k pokrytí nákladů.

 

  • Příjmy SKČR

Příjmy SKČR jsou tvořeny příspěvky jednotlivých členů SKČR jejichž výši schvaluje Valná hromada. Dalšími příjmy mohou být sponzorské dary fyzických a právnických osob, členů i nečlenů SKČR a příjmy z pořádaných vzdělávacích a kulturních akci jakož i příjmy za technickou pomoc a informace. Dalšími příjmy SKČR jsou příjmy z vedlejší – podnikatelské činnosti.   

  

  • Výdaje SKČR

Výdaje SKČR jsou pravidelné i nepravidelné. Pokud nepravidelné výdaje nejsou předpokládány v rozpočtu, musí být o jejich vzniku a likvidaci informována Rada SKČR a revizní komise a nejbližší zasedání Valné hromady.

SKČR je oprávněno jako výdaje vykazovat a platit též služby svých členů i dalších osob v přímé souvislosti s cíli činnosti dle čl. 3. stanov a i tehdy, pokud tyto výdaje nebudou předpokládány v rozpočtu. Výdaje SKČR musí být v souladu s cíli a činnostmi dle čl. 3. stanov.

 

  • Vedení hospodaření

Hospodaření je vedeno v souladu s daňovými zákony ČR. Peněžní prostředky na hotovosti jsou vedeny v pokladně. Ostatní peněžní prostředky jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu.

Vedením hospodaření je pověřen výkonný tajemník SKČR, který za tímto účelem může přizvat daňové poradce případně jiné odborníky v daném oboru ke spolupráci a konzultacím. Při jeho dlouhodobé nepřítomnosti určí Rada SKČR jeho zástupce, člena Rady SKČR, který je pověřen jeho zastupováním, hmotně odpovídá za svěřené finanční prostředky, jakož i za hmotný majetek SKČR.

V případě předání vedení hospodaření zastupující osobě je nutno tak učinit protokolárně za účasti člena revizní komise. Totéž platí i o opětném předání agendy výkonnému tajemníkovi SKČR. V případě výběru prostředků z běžného účtu a při prováděných platbách je nutný podpis výkonného tajemníka SKČR, spolu s podpisem prezidenta SKČR.

Čl. 10

Majetek  SKČR

Majetek SKČR tvoří finanční prostředky, zařízení kanceláře a místností SKČR, jakož i další movité a nemovité předměty a věci. Majetek spravuje a s ním nakládá Rada SKČR po předchozím projednání v revizní komisi. Zpráva o stavu majetku je předkládána Valné hromadě zpravidla při projednání roční uzávěrky hospodaření.

Věci tvořící majetek SKČR musí svým charakterem odpovídat cílům SKČR dle čl. 3. stanov.

Darovaný hmotný majetek se přebírá do evidence jako stoprocentně odepsaný.