Seznam článků

Čl. 16

Zánik  SKČR

SKČR zaniká v těchto případech:

  1. rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění SKČR
  2. rozhodnutím Valné hromady o sloučení s jiným sdružením
  3. pravomocným rozhodnutím soudu

Při zániku SKČR se ukončí činnost SKČR. S majetkem SKČR bude po narovnání pohledávek pořízeno takto:

ad a) zbývající majetek bude prodán a výnos bude rozdělen mezi členy rovným dílem,

ad b) s majetkem bude naloženo dle příslušných ustanovení smlouvy o sloučení.

ad c) s majetkem bude naloženo v souladu s rozhodnutím soudu

 

Čl. 17

Ustanovení přechodná a závěrečná

Změny a doplnění stanov SKČR po schválení ve Valné hromadě předkládá Rada SKČR k registraci příslušnému Rejstříkovému soudu. 

Schváleno Valnou hromadou SKČR

V Seči dne 08. 04. 2017

_______________________________

   Ing. Jaroslav Schön

        prezident SKČR

 

  Přihláška do Společenstva kominíků ČR ke stažení