Seznam článků

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty
 
Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
Číslo zprávy:
Datum vystavení zprávy:
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:
Údaje o oprávněné osobě:
Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:
Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:
Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest*)
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: **)
Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby,
u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **)
Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:
Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu,
provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:
Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici):
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:
Termín odstranění zjištěných nedostatků:
ZÁVĚR
Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE
VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
NEVYHOVUJE*)

Podpis a razítko oprávněné osoby


*) Nehodící se škrtne

**) Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i). Nehodící se škrněte.