Proč se kominíci neustále vzdělávají?

Pokud se zamyslíme nad účelem a smyslem vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR, potom je vhodné poohlédnout se za nedalekou minulosti, kdy jsme se podíleli na přenesení nových poznatků z legislativních změn a rozvoje technologie kominických prací do praktické činnosti našich členů.

Nutno zejména připomenout změnu požárního zákona koncem roku 2015, přijetí nové vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty v roce 2016 a neposledně schválení jak úpravy normy v  podobě ČSN 73 4201 ed.2 závěrem roku 2016 a vydání Technických pravidel TPK k různým činnostem v kominické profesi, včetně posledního podílu Společenstva na zpracování a vydání Komentáře k ČSN 73 4201 ed.2.Základním prvkem rozvoje kvality našich vědomostí a schopnosti je v letošním roce 2020 zvýšení kvality programu Celoživotního vzdělávání členů Společenstva kominíků. Z programu lze připomenout poznatky o požární bezpečnosti staveb, požární odolnosti spalinových cest, požadavky na konstrukce spalinových cest, uplatnění novely základní ČSN EN 1443 a neposledně podmínky pro navrhování a výpočty spalinových cest, jakož i poznatky soudních znalců z problematiky nerespektování bezpečnosti provozu spalinových cest. Na tyto základní programové celky dále průběžně navazují produktová školení ve firmách, zabývajících se výrobou a distribuci komínové techniky.

Současně byla dána rovněž možnost zapojení do vzdělávacího procesu pracovníkům výrobních firem, kde je smyslem sjednotit pohledy na funkci spalinových cest, jejich uplatněním ve stavbě a zejména dodržení požadavků na jejich bezpečný provoz.

Probíhaly rovněž akce různých výrobců komínové techniky, kdy členové SKČR a jejich zaměstnanci si osvojují nabídky jednotlivých podniků – mnohdy poněkud rozdílné.

Neustálou pozornost v práci Společenstva kominíků v oblasti vzdělávání je sledování požadavků, kdo a kdy potřebuje doplnit vzdělání o novou problematiku spalovacích zdrojů a podmínky pro jejich instalaci. Příkladem práce v této oblasti zvyšování kvality našich členů byla a nadále jsou technická témata projednávaná jak v rámci jednání regionálních cechů, tak v systému celoživotního vzdělávání.

Pravidelně probíhají v rámci jednání a Valných hromad cechů:- produktové prezentace Almeva, Heluz, Ciko, KORS Ostrava, Brilon, RicomGas, Wöhler a další.- Široké spektrum vzdělávání v kominické problematice na výstavách Infotherma, Aquatherm a pod. Závěrem nutno připomenout a vyzvednout podíl našeho Kominického věstníku, kde jsou pravidelně uveřejňovany články přispívající ke zvýšení technické a znalostní úrovně našich členů.

Zbigniew Ondřej Adamus                                          

Celoživotní vzdělávání

V oblasti vzdělávání SKČR provádí a organizuje školení pro uchazeče o dílčí kvalifikace:

kominík – kontrola a čištění spalinových cest

kominík – měření spalin

kominík -  montáž komínů a komínových vložek

kominík – revizní technik spalinových cest. 

V rámci celoživotního vzdělávání (CV) organizuje následné vzdělávání v profesních a obecných znalostech, jakož i v oblasti bezpečnosti práce.  Na školeních implementuje odborné poznatky jak z domova, tak i zahraničních stáží.  V rámci doprovodného programu Valné hromady každoročně organizuje odborný seminář zaměřený na odborný rozvoj, výměnu zkušeností  spojenou s výstavou komínové techniky, kominických potřeb a nářadí.

Jedním z hlavních cílů existence SKČR je mimo jiné,

zajistit pro zákazníky kvalitní služby v kominickém oboru.

Jak toho můžeme docílit?

Mimo jiné i tím, že se budeme snažit, aby členové SKČR byly vždy z hlediska odbornosti o krok dál, než ostatní kominíci, že se budou ke svým zákazníkům chovat slušně a spolehlivě. Spokojený zákazník je jistě nejlepší reklamou nejen pro konkrétního řemeslníka, ale i pro obor jako celek.