Jak se vyučit kominíkem?

Mezi opakovanými otázkami je i dotaz jak se vyučit kominíkem? Získat výuční list v oboru kominík lze třemi způsoby, které se liší vstupními požadavky a délkou studia. Následující způsoby jsou řazeny dle doby studia.

  • Samostudium - postupným úspěšným absolvováním tří zkoušek dílčích kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb. Kominík - kontrola a čištění, Kominík montáž komínů a vložek, Kominík měření spalin u autorizované osoby např. Hospodářské komory, přihláška zde.Příprava je možná samostudiem nebo online přípravnými kurzy, které pro tyto dílčí kvalifikace pořádá SKČR. Více informací o přípravných kurzech naleznete zde https://www.skcr.cz/pro-cleny/vzdelavani

Následně je možno složit závěrečnou učňovskou zkoušku zdarma, zpravidla 2 až 3 termíny v roce. Výhodou je volba rychlosti studia dle vašich časových možností bez nutnosti cestování na výuku a pouze tři zkoušky v jednotlivé rozsahu 2-5 hodin. Nejrychlejší možnost získání výučního listu pro osoby s praxí, běžně i do 3 měsíců. 

  • Rekvalifikace - úspěšným absolvováním ročního prezenčního intenzivního rekvalifikačního kurzu v délce 400 hodin s praxí.

Po absolvování uvedeného rekvalifikačního kurzu a získání „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru „Kominík“ se může účastník přihlásit k závěrečné učňovské zkoušce. V přihlášce však musí splnit níže uvedenou a potvrzenou požadovanou dobu praxe dle typu vzdělání v době konání závěrečné zkoušky:

Typ vzdělání

Praxe v rekvalifikovaném
nebo příbuzném oboru

základní

5 let

libovolné SOU nebo SŠ

2 roky

SOU nebo SŠ - příbuzný obor

1 rok

libovolná VŠ

1 rok

 

 

Závěrečné učňovské zkoušky se konají dle zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle pokynů MŠMT. Termíny závěrečné zkoušky jsou zpravidla v měsíci červnu. Zkouška se člení na část písemnou, praktickou a ústní.

Společenstvo kominíků ČR ani SOU Jarov tuto možnost aktuálně nenabízí a současná epidemiologická situace tento způsob neumožňuje.

  • Vyučení - absolvováním prezenčního tříletého studia na střední škole zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou,  např.  SOU Jarov Praha ...  Tento způsob je vhodný pouze pro absolventy základních škol, popřípadě jako nástavbové studium.

Více informací o partnerských školách vyučujících žáky v oboru kominík     zde.

Poznámka: stav ke dni 1.4.2021