Seznam článků

 

 

 

Ke stažení - Povinnosti žadatele o "Osvědčení kvality"

 

Osvědčení kvality podnikání

 

Proč usilovat o získání Osvědčení kvality podnikání ?

 

Ke konci roku 2019 bylo vydáno živnostenskými úřady přibližně 3100 živnostenských oprávnění v  oboru kominictví. Z toho vyučených odhaduji polovinu, nevyučených, tedy naprostých laiků, bez jakékoliv zkoušky profesní kvalifikace, podniká v  režimu tzv. odpovědného zástupce asi 800-1000 lidí, řadě z nich nejde o kvalitu podnikání, ale o byznys.

Dalším problémem je, že tito lidé mnohdy zaměstnávají další dělníky, kteří o kominictví, principu spalování, technologických postupech, technických normách, vztahujících se zákonů a vyhlášek, nemají žádné ponětí.

 

Odlišit se od podvodníků

 

Na internetu lze nalézt seznamy různých spolků i jednotlivců, kteří nabízí kominické služby, kde vyzvedávají své kvality, do razítek si dávají přídomek např: „kominický mistr spalinových cest“ apod.

Většinou jim jde o vymámení peněz od občanů s  tím, že jim vypíšou nějaký papír o kontrole za několik stovek korun, a na vyčištění komína doporučí, ať si pozvou jiného kominíka, že oni dělají jen kontroly.

Jsou to podvodníci, pro které se dnes vžil pojem šmejdi. Ohánějí se svobodou podnikání a konkurenčním prostředím. V  konečném důsledku však na ně doplácí oklamaný zákazník, ale i prestiž řemesla.

Občan potřebuje ujištění, že řemeslník, kterého si sjedná, je opravdu mistr svého řemesla a ctí obecné, morální psané i nepsané předpisy. Ty má Společenstvo kominíků ČR zakotvené v Etickém kodexu.

 

V těsné součinnosti s Hospodářskou komorou

 

Hospodářská komora ČR v  součinnosti se Společenstvem kominíků ČR na základě získaných informací a dodaných podkladů potvrzuje systém kvality v definovaných odborných činností. Osvědčení je na tři roky a pokud se něco zásadně nezmění, na požádání bude garance dál prodloužena. Považuji garanci práce členů SKČR Hospodářskou komorou, jako velké plus, protože Hospodářská komora je největším zástupcem podnikatelů a řemeslníků v  zemi a její záštita zvýší společenskou prestiž kominíků.

Garance - tedy Osvědčení kvality podnikání nelze vydat, pokud žádost není podložena předepsanými podklady. Posouzení kvality je proces, který si vyžaduje i určitý čas.

Osvědčení kvality staví žadatele o úroveň výš a věřím, že se přihlásí další zájemci. Mnozí z  toho mají obavu, avšak nemusí se ničeho obávat, nejde o zkoušky, ale o předvedení dosavadní práce, kterou většina členů Společenstva kominíků ČR dělá poctivě, vzorně a na vysoké úrovni, zejména ti, kteří se účastňují každoročních školení v  rámci celoživotního vzdělávání.

 

Pavel Dědič,

předseda Znalecké

a revizní komise SKČR

 

Jednou z podmínek k získání Osvědčení kvality podnikání je účast na cyklických školeních, které Společenstvo kominíků ČR pořádá v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

 

ke stažení - Povinnosti žadatele o "Osvědčení kvality"

 

 dotaz k "Osvědčení kvality"

 


 

                    Povinnosti žadatele „Osvědčení kvality“

 

Žadatel je povinen předložit Komisi pro osvědčování kvality členů následující podklady:

 

 1. Živnostenský list v oboru kominictví, případně výpis z obchodníku rejstříku

     Komentář:

     Žadatelé v kategorii 1 – fyzické podnikající osoby, předkládají doklady o podnikání ve formě živnostenských listů, 

     případně koncesních listin pro obory podnikání, ve kterých se o osvědčení kvality ucházejí.

     Žadatelé v kategorii 2 – právnické osoby (partneři SKČR), předkládají výpis z obchodního rejstříku

     (ve výpisu je seznam živnostenských listů, které právnická osoba vlastní), ke kterému připojí seznam oborů,

     ve kterých se o osvědčení kvality ucházejí.   

 

 1. Podepsaný etický kodex SKČR

     Seznam fyzických osob – členů SKČR, kteří podepsali etický kodex

     (od změny stanov se zavazuje plnit etický kodex každý člen SKČR) je k dispozici v kanceláři SKČR.

     Proto ho fyzické osoby předkládat nemusí.

     U právnických osob bude muset etický kodex podepsat za společnost její statutární zástupce

 

 1. Výpis rozsahu prováděných činností (výroba, stavební činnost - vložkování a stavba komínů,
  kominické práce)

     Osvědčování kvality podnikání se podle výše uvedeného provádí v oborech specifikovaných v Národní soustavě kvalifikací

     a v oborech specifikovaných podle Zákona o živnostenském podnikání.

     Národní soustava kvalifikací:

    kód 36-017-H     Profesní kvalifikace        Kominík – montáž komínů a komínových vložek

    kód 36-023-H     Profesní kvalifikace        Kominík – měření spalin

    kód 36-025-H     Profesní kvalifikace        Kominík – kontrola a čištění spalinových cest

    kód 36-024-H     Profesní kvalifikace        Kominík – revizní technik spalinových cest

    Živnostenské podnikání:  např.

    Živnostenský list v oboru kominík

    Živnostenský list v oboru montáže a vložkování komínů

    Živnostenské listy v oborech výroby a prodeje

    Další živnostenské listy které s oborem kominík souvisí

 

 1. Zprávy z provedených čištění a kontrol spalinových cest

     Komentář:

     Žadatel je povinen předložit minimálně 4 ks. zpráv z posledních dvou let – celkem 8 ks.

     V předložených zprávách musí být rovnoměrně rozděleny zprávy pro spotřebiče kategorie B a C,

     pro různé druhy paliv, pro různé kategorie spalinových cest podle způsobu výroby a montáže

     (systémové, individuální, dodatečně vložkované atd.)

                               

 1. Zprávy z provedených revizí spalinových cest

     Komentář:

     Žadatel je povinen předložit minimálně 4 ks. zpráv z posledních dvou let – celkem 8 ks.

     V předložených zprávách musí být rovnoměrně rozděleny zprávy pro spotřebiče kategorie B a C,

     pro různé druhy paliv, pro různé kategorie spalinových cest podle způsobu výroby a montáže

     (systémové, individuální, dodatečně vložkované atd.)

 

 1. Příklad dokumentace pořizované při provádění stavební činnosti – např:
  Komentář:

     Poptávka, nabídka, ruční nákres situace při zaměření díla, objednávka nebo Smlouva  o  dílo, montážní,

     nebo výrobní výkres, předávací protokol.

 

 1. Doklady o systému řízení a udržování odbornosti pracovníků provádějících
  kominickém práce

     Komentář:

     Účast na CŽV dodá kancelář, školení zaměstnanců, nebo ISO dodá žadatel.

 

 1. Doklady o dosaženém vzdělání

     Komentář:

     Výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, Osvědčení o zkouškách příslušných profesních kvalifikací atd.

 

 1. Doklady o účasti žadatele a zaměstnanců v systému celoživotního vzdělávání SKČR

     Komentář:

     Dodá kancelář SKČR

 

 1. Doklady o certifikaci výrobků (služeb)

     Komentář:

     Protokoly o zkouškách, protokoly o certifikaci, nebo certifikát, zpráva o dozoru, osvědčení o shodě řízení výroby,

     prohlášení o vlastnostech  a další případné podklady vydané Notifikovanou osobou.

 

 1. Seznam používaných pracovních pomůcek, měřících přístrojů apod.

     Komentář:

     V seznamu uvede žadatel všechny pracovní pomůcky a měřící, či jiné přístroje, které v praxi používá při provádění činnosti,

     pro kterou žádá osvědčení kvality.
               

 1. Účast žadatele v systému hlášení závad spalinových cest „Statistika závad“

     Komentář:

     Účast potvrdí kancelář SKČR.

 

 1. Výpis z knihy stížností - reklamací.

     Komentář:

     Doloží, jak vede knihu stížností, jak vyřizuje reklamace.

 

ke stažení - Povinnosti žadatele o "Osvědčení kvality"

 

 dotaz k "Osvědčení kvality"