Seznam článků

 

                    Povinnosti žadatele „Osvědčení kvality“

 

Žadatel je povinen předložit Komisi pro osvědčování kvality členů následující podklady:

 

 1. Živnostenský list v oboru kominictví, případně výpis z obchodníku rejstříku

     Komentář:

     Žadatelé v kategorii 1 – fyzické podnikající osoby, předkládají doklady o podnikání ve formě živnostenských listů, 

     případně koncesních listin pro obory podnikání, ve kterých se o osvědčení kvality ucházejí.

     Žadatelé v kategorii 2 – právnické osoby (partneři SKČR), předkládají výpis z obchodního rejstříku

     (ve výpisu je seznam živnostenských listů, které právnická osoba vlastní), ke kterému připojí seznam oborů,

     ve kterých se o osvědčení kvality ucházejí.   

 

 1. Podepsaný etický kodex SKČR

     Seznam fyzických osob – členů SKČR, kteří podepsali etický kodex

     (od změny stanov se zavazuje plnit etický kodex každý člen SKČR) je k dispozici v kanceláři SKČR.

     Proto ho fyzické osoby předkládat nemusí.

     U právnických osob bude muset etický kodex podepsat za společnost její statutární zástupce

 

 1. Výpis rozsahu prováděných činností (výroba, stavební činnost - vložkování a stavba komínů,
  kominické práce)

     Osvědčování kvality podnikání se podle výše uvedeného provádí v oborech specifikovaných v Národní soustavě kvalifikací

     a v oborech specifikovaných podle Zákona o živnostenském podnikání.

     Národní soustava kvalifikací:

    kód 36-017-H     Profesní kvalifikace        Kominík – montáž komínů a komínových vložek

    kód 36-023-H     Profesní kvalifikace        Kominík – měření spalin

    kód 36-025-H     Profesní kvalifikace        Kominík – kontrola a čištění spalinových cest

    kód 36-024-H     Profesní kvalifikace        Kominík – revizní technik spalinových cest

    Živnostenské podnikání:  např.

    Živnostenský list v oboru kominík

    Živnostenský list v oboru montáže a vložkování komínů

    Živnostenské listy v oborech výroby a prodeje

    Další živnostenské listy které s oborem kominík souvisí

 

 1. Zprávy z provedených čištění a kontrol spalinových cest

     Komentář:

     Žadatel je povinen předložit minimálně 4 ks. zpráv z posledních dvou let – celkem 8 ks.

     V předložených zprávách musí být rovnoměrně rozděleny zprávy pro spotřebiče kategorie B a C,

     pro různé druhy paliv, pro různé kategorie spalinových cest podle způsobu výroby a montáže

     (systémové, individuální, dodatečně vložkované atd.)

                               

 1. Zprávy z provedených revizí spalinových cest

     Komentář:

     Žadatel je povinen předložit minimálně 4 ks. zpráv z posledních dvou let – celkem 8 ks.

     V předložených zprávách musí být rovnoměrně rozděleny zprávy pro spotřebiče kategorie B a C,

     pro různé druhy paliv, pro různé kategorie spalinových cest podle způsobu výroby a montáže

     (systémové, individuální, dodatečně vložkované atd.)

 

 1. Příklad dokumentace pořizované při provádění stavební činnosti – např:
  Komentář:

     Poptávka, nabídka, ruční nákres situace při zaměření díla, objednávka nebo Smlouva  o  dílo, montážní,

     nebo výrobní výkres, předávací protokol.

 

 1. Doklady o systému řízení a udržování odbornosti pracovníků provádějících
  kominickém práce

     Komentář:

     Účast na CŽV dodá kancelář, školení zaměstnanců, nebo ISO dodá žadatel.

 

 1. Doklady o dosaženém vzdělání

     Komentář:

     Výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, Osvědčení o zkouškách příslušných profesních kvalifikací atd.

 

 1. Doklady o účasti žadatele a zaměstnanců v systému celoživotního vzdělávání SKČR

     Komentář:

     Dodá kancelář SKČR

 

 1. Doklady o certifikaci výrobků (služeb)

     Komentář:

     Protokoly o zkouškách, protokoly o certifikaci, nebo certifikát, zpráva o dozoru, osvědčení o shodě řízení výroby,

     prohlášení o vlastnostech  a další případné podklady vydané Notifikovanou osobou.

 

 1. Seznam používaných pracovních pomůcek, měřících přístrojů apod.

     Komentář:

     V seznamu uvede žadatel všechny pracovní pomůcky a měřící, či jiné přístroje, které v praxi používá při provádění činnosti,

     pro kterou žádá osvědčení kvality.
               

 1. Účast žadatele v systému hlášení závad spalinových cest „Statistika závad“

     Komentář:

     Účast potvrdí kancelář SKČR.

 

 1. Výpis z knihy stížností - reklamací.

     Komentář:

     Doloží, jak vede knihu stížností, jak vyřizuje reklamace.

 

ke stažení - Povinnosti žadatele o "Osvědčení kvality"

 

 dotaz k "Osvědčení kvality"