Hledej kominíka :   helphelphelphelphelphelphelp
(členové SKČR)          helphelphelphelphelphelphelp

Samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového  a cechovního  charakteru, sdružující  osoby soukromě podnikající  v oboru  kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.


Naší hlavní činností je organizace odborné přípravy, vzdělávání členů a podpora vědeckého výzkumu související s problematikou požární a provozní bezpečností spalinových cest.                                                                                                          

30 výročí založení SKČR

 

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení a zrodu novodobé historie. U této příležitosti se 21. září 2023 večer v kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech konala mše svatá. Mimořádnou bohoslužbu celebroval pražský arcibiskup a primas český Jeho Exelence Mons. Jan Bosco Graubner. Hudební stránky se zcela excelentně zhostil Pražský katedrální sbor pod taktovkou sbormistra Josefa Kšici, varhaníka a ředitele kůru katedrály sv. Víta v Praze.

Generálporučík Vladimír Vlček vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

Pro kominíky je velice důležitá spolupráce s hasiči. Zejména v prevenci, tvorbě technických norem a právních předpisů je tato součinnost klíčová, zásadní a na vysoké úrovni. V České republice na tom má velký podíl generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

V rámci slavnostní bohoslužby proto předal prezident SKČR Ing. Jaroslav Schön generálporučíkovi Vlčkovi nejvyšší vyznamenání Společenstva kominíků ČR – Řád sv. Floriána za mimořádné zásluhy o rozvoj kominického řemesla v České republice.

            

 

Kdy revize komínu

Nezapomeňte na revizi spalinové cesty - komínu

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest  (dále jen „revizní technik spalinových cest“).  Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis - vyhláška č. 34/2016 Sb. :

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Číst dál: Kdy revize komínu

Máte doma komín?

Nezapomeňte na čištění a kontrolu spalinové cesty.

Čistit a kontrolovat je potřeba nejen komín, ale i propojení spotřebiče do komína.  Dle požárního zákona č.133/1985 Sb.  § 44 Čištění a kontrola spalinové cesty odst.

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

 (3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. 

Číst dál: Máte doma komín?

Vzdělávání kominíků - partneři