Hledej kominíka :   helphelphelphelphelphelphelp
(členové SKČR)          helphelphelphelphelphelphelp

Samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového  a cechovního  charakteru, sdružující  osoby soukromě podnikající  v oboru  kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.


Naší hlavní činností je organizace odborné přípravy, vzdělávání členů a podpora vědeckého výzkumu související s problematikou požární a provozní bezpečností spalinových cest.                                                                                                          

30 výročí založení SKČR

 

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení a zrodu novodobé historie. U této příležitosti se 21. září 2023 večer v kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech konala mše svatá. Mimořádnou bohoslužbu celebroval pražský arcibiskup a primas český Jeho Exelence Mons. Jan Bosco Graubner. Hudební stránky se zcela excelentně zhostil Pražský katedrální sbor pod taktovkou sbormistra Josefa Kšici, varhaníka a ředitele kůru katedrály sv. Víta v Praze.

Generálporučík Vladimír Vlček vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

Pro kominíky je velice důležitá spolupráce s hasiči. Zejména v prevenci, tvorbě technických norem a právních předpisů je tato součinnost klíčová, zásadní a na vysoké úrovni. V České republice na tom má velký podíl generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

V rámci slavnostní bohoslužby proto předal prezident SKČR Ing. Jaroslav Schön generálporučíkovi Vlčkovi nejvyšší vyznamenání Společenstva kominíků ČR – Řád sv. Floriána za mimořádné zásluhy o rozvoj kominického řemesla v České republice.

            

 

Kdy revize komínu

Nezapomeňte na revizi spalinové cesty - komínu

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest  (dále jen „revizní technik spalinových cest“).  Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis - vyhláška č. 34/2016 Sb. :

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Číst dál: Kdy revize komínu

Máte doma komín?

Nezapomeňte na čištění a kontrolu spalinové cesty.

Čistit a kontrolovat je potřeba nejen komín, ale i propojení spotřebiče do komína.  Dle požárního zákona č.133/1985 Sb.  § 44 Čištění a kontrola spalinové cesty odst.

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

 (3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. 

Číst dál: Máte doma komín?

 

Jak je to s ochranou osobních údajů

ve Společenstvu kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR v rámci svých povinností, souvisejících s evidencí svých členů, eviduje údaje spadající do kategorie tak zvaných osobních údajů. To jsou údaje, které umožňují ve vazbě na příjmení a jméno, případně titul, identifikovat dotyčnou osobu.Jedná se o adresu člena, telefon, email, foto (podobenka). Dále jsou to údaje vztahující se k  podnikatelské činnosti daného člena. V souvislosti s tím se tedy nabízí několik otázek.

 

Za jakých podmínek lze vést seznam a dále zpracovávat údaje členů spolku, včetně kontaktů?

Pravidla pro seznam členů spolku stanoví § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů. V tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. GDPR nijak speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů.Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku.

 
V jakých situacích potřebuje spolek získat souhlas členů se zpracováním?

Může spolek zveřejňovat seznam členů nebo musí získat jejich souhlas?

Obecně platí, že pro běžné a každodenní činnosti spolku není souhlas členů spolku potřeba a nelze jej vyžadovat.Avšak pro zveřejnění seznamu členů spolků stanoví občanský zákoník, že se tak může stát jen se souhlasem členů (viz § 236 občanského zákoníku).Výše uvedené otázky a odpovědi jsou vyjádřením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z nich pro SKČR tedy vyplývá možnost a v souladu s Občanským zákoníkem povinnost vést pro vnitřní potřebu – zajištění spolkové činnosti v přiměřeném rozsahu osobní údaje členů.


Jiná otázka je však zveřejňování seznamů s kontaktními údaji na internetových stránkách, nebo jinak zveřejňovaných seznamech.

Tato činnost již vyžaduje písemný souhlas dotyčného člena. V případě, že tak neučiní, nesmí být jeho osobní údaje v seznamech uváděny.Z pohledu bezplatné prezentace své podnikatelské činnosti se však dotyčný o tuto možnost dobrovolně připravuje.

Text souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Člen Společenstva uděluje tímto Společenstvu kominíků ČR a  jeho regionálním cechům, v souladu se zákonem č. 101/2000      Sb., zákonem  č. 89/2012 Sb. a nařízením EP a Rady č.    2016/679 souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které společenstvu poskytl a to pro účely nabízení jakýchkoliv produktů v rozsahu předmětu podnikání a činnosti Společenstva, používání fotografií i videosekvencí pro zveřejnění činnosti Společnestva v mediích, na www stránkách a v seznamu členů.

  Vzhledem k tomu, že každý člen Společenstva kominíků ČR s vystaveným živnostenským listem se stává i členem Hospodářské komory ČR,  souhlasím s předáním vybraných osobních údajů této organizaci.

 

 Pokud souhlasíte s výše uvedenýn textem můžete Váš souhlas zaslat nyní.

Do textu zprávy uveďte formulaci:

Souhlasím s textem uvedeným v tiskopisu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

 Pokud chcete dříve udelený souhlas zrušit, pak do zprávy uveďte formulaci:

Ruším svůj  „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

 Odeslat souhlas

 
Jaké z pohledu ochrany osobních údajů má každý člen právo, ale i povinnost.

Každý člen má právo na poskytnutí informací o svých údajích, nejen ve chvíli jejich poskytnutí, ale mohou se dotázat i kdykoliv později.Pokud se to nedotkne práv jiných osob, má každý právo i na poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už však můžeme požadovat přiměřený poplatek. K dalším právům patří i právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku, např. proti dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také právo na výmaz údajů, ale pouze pokud není jiný důvod pro jejich další uchovávání.Povinností každého člena však je, aby při změně některého osobního údaje tuto skutečnost SKČR nahlásil a údaje tak mohly být aktualizovány.   

Email - dotazy  k tématu, týkajícímu se ochrany osobních údajů v evidenci

Společenstva kominíků ČR

 

Vzdělávání kominíků - partneři