Hledej kominíka :   helphelphelphelphelphelphelp
(členové SKČR)          helphelphelphelphelphelphelp

Samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového  a cechovního  charakteru, sdružující  osoby soukromě podnikající  v oboru  kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.


Naší hlavní činností je organizace odborné přípravy, vzdělávání členů a podpora vědeckého výzkumu související s problematikou požární a provozní bezpečností spalinových cest.                                                                                                          

30 výročí založení SKČR

 

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení a zrodu novodobé historie. U této příležitosti se 21. září 2023 večer v kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech konala mše svatá. Mimořádnou bohoslužbu celebroval pražský arcibiskup a primas český Jeho Exelence Mons. Jan Bosco Graubner. Hudební stránky se zcela excelentně zhostil Pražský katedrální sbor pod taktovkou sbormistra Josefa Kšici, varhaníka a ředitele kůru katedrály sv. Víta v Praze.

Generálporučík Vladimír Vlček vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

Pro kominíky je velice důležitá spolupráce s hasiči. Zejména v prevenci, tvorbě technických norem a právních předpisů je tato součinnost klíčová, zásadní a na vysoké úrovni. V České republice na tom má velký podíl generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

V rámci slavnostní bohoslužby proto předal prezident SKČR Ing. Jaroslav Schön generálporučíkovi Vlčkovi nejvyšší vyznamenání Společenstva kominíků ČR – Řád sv. Floriána za mimořádné zásluhy o rozvoj kominického řemesla v České republice.

            

 

Kdy revize komínu

Nezapomeňte na revizi spalinové cesty - komínu

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest  (dále jen „revizní technik spalinových cest“).  Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis - vyhláška č. 34/2016 Sb. :

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Číst dál: Kdy revize komínu

Máte doma komín?

Nezapomeňte na čištění a kontrolu spalinové cesty.

Čistit a kontrolovat je potřeba nejen komín, ale i propojení spotřebiče do komína.  Dle požárního zákona č.133/1985 Sb.  § 44 Čištění a kontrola spalinové cesty odst.

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

 (3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. 

Číst dál: Máte doma komín?

 

 

VYHLÁŠKA 34/2016
ze dne 22. ledna 2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

§ 1
Způsob čištění spalinové cesty

       (1)  Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

      (2)  Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

§ 2
Způsob kontroly spalinové cesty

       Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

d)spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
§ 3
Revize spalinové cesty


      (1)  Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.


      (2)  Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4
Lhůty a vzory


      (1)  Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.

      (2)  Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

      (3)  Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5
Účinnost


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Chovanec v. r.

Vzdělávání kominíků - partneři